Otvoren natječaj za dodjelu donacija za 2024. godinu

OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU

TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo, Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar, OIB: 44952903763, (u daljnjem tekstu: Društvo), želeći pružiti potporu kvalitetnim humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, zdravstvenim, znanstvenim i drugim projektima i programima koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj).

FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

Prihvatljivi prijavitelji su:

 1. Organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 2. Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekata;

koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske koji imaju uredno prijavljeno prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj - samo za zdravstvene potrebe;
 2. Tijela državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave - samo ako se radi o aktivnostima sljedećeg predmeta/svrhe: humanitarne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene (npr. liječenje), poštivanje ljudskih prava i različitosti te sprječavanje diskriminacije, zaštita okoliša i održivi razvoj, poticanje razvoja civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji, koji istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte ili programe koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga.

Pravo prijave na Natječaj nemaju trgovačka društva, obrtnici, zatim ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama te nemaju pravnu osobnost; zatim političke stranke, udruge građana, liste građana ili pojedinci, kao niti organizacije civilnog društvu i ustanove:

Prijavljeni projekti/programi moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2024. godini.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja 2024. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. travnja 2024. do 16,00 sati.

Očekivani rok za objavu rezultata na www.tankerska.hr je 1. lipnja 2024. godine.

PROGRAMSKA PODRUČJA ZA DODJELU DONACIJA

 1. Obrazovanje, znanost i odgoj – odgojno-obrazovni projekti/programi, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, znanstveni projekti, poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
 2. Kultura, kulturna baština i umjetnost – poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje nacionalne i lokalne kulturne baštine, pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, projekti poboljšanja stanja okoliša, projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava) – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima, podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno – obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama, zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika;
 5. Zaštita životinja – smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, zaštita života, zdravlja i dobrobiti životinja, osiguranje skrbi o životinjama, osobito napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i slobodnoživućim mačkama;
 6. Sport – poticanje i promicanje tjelesne kulture i sportskih aktivnosti, (posebno aktivnosti djece i mladih odnosno za djecu i mlade radi unaprjeđenja zdravlja).

Pri provedbi projektnih/programskih aktivnosti prijavitelj mora osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, te razvijati aktivnosti u skladu s potrebama u zajednici.

Napomena: projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI OVIM NATJEČAJEM

Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni troškovi nastali provođenjem projekta/programa. Prilikom procjene projekata, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti kao i realna visina navedenih troškova.

Prihvatljivi troškovi:

Neprihvatljivi troškovi:

Putem ovog Natječaja neće se financirati gore navedeni neprihvatljivi troškovi koji nastanu provođenjem projekta/programa.

OPĆI KRITERIJI ZA ODABIR

Prilikom procjene prijavljenih zahtjeva, bit će primjenjivani opći kriteriji:

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj se vrši popunjavanjem Obrasca zahtjeva za dodjelu donacije koji se nalazi na mrežnoj stranici Društva.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 10.000,00 eura te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Društva.

Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Povjerenstvo za dodjelu donacija razmatrat će samo one prijave koje su potpune, pristigle u propisanom roku i zadovoljavaju ostale uvjete Natječaja.

Društvo zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na mrežnoj stranici Društva.

Natječajna dokumentacija - obvezni prilozi:

 1. Ispunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu donacije
 2. Dokaz o registraciji (službeni ili neslužbeni izvadak iz nadležnog registra / upisnika / evidencije, valjan je i potpuni ispis svih stranica izvatka s internetskih stranica u .pdf formatu) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na Natječaj. (Napomena: Ako osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja navedena u Obrascu zahtjeva za dodjelu donacije nije ista kao osoba/e navedena u izvatku iz nadležnog registra ili joj je istekao mandat ili tijekom natječajnog postupka dođe do promjene osobe ovlaštene za zastupanje, prijavitelji su dužni uz Obrazac zahtjeva za dodjelu donacije dostaviti valjani dokument iz kojeg je vidljivo, odnosno iz kojeg se dokazuje tko je stvarno ovlaštena osoba za zastupanje prijavitelja. Ako se takav dokument ne dostavi, prijava se neće uzeti u razmatranje).

Popis dodatnih priloga koje prijavitelj smatra relevantnima za pojašnjenje projekta koji prijavljuje:

Prijava se smatra valjanom ako su ispravno popunjena sva obvezna polja u Obrascu zahtjeva za dodjelu donacije i priloženi obvezni prilozi kako je zahtijevano u Natječaju i natječajnoj dokumentaciji. Uz obaveznu dokumentaciju, Obrascu zahtjeva za dodjelu donacije je moguće priložiti i druge dokumente koje prijavitelj smatra potrebnim za bolje razumijevanje projekta.

Prijave se dostavljaju elektroničkim putem. Potpunu dokumentaciju prijave za Natječaj potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte: sponzorstva.donacije@tankerska.hr s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija Tankerske plovidbe d.d. u 2024. godini”.

Ako podnositelji prijave ne mogu poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga mogu poslati poštom na adresu:

Tankerska plovidba d.d.
Ured Uprave (za donacije)
Božidara Petranovića 4
23000 Zadar

Prijavitelj koji je zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnio putem elektroničke pošte dužan je, na zahtjev Društva, istu dostaviti na uvid u izvorniku.

Od prijavitelja koji uđu u uži izbor Povjerenstva za dodjelu donacija, zatražit će se dostava dodatne dokumentacije kojom će se utvrditi ispunjavanje propisanih uvjeta Natječaja:

 1. Potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave na Natječaj;
 2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv svih osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak niti su pravomoćno osuđene, kao i izjava o nekažnjavanju; ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na Natječaj.

Mogu se zatražiti i drugi dokumenti prema potrebi.

Prijavitelji su dužni dostaviti tražene dokumente na adresu elektroničke pošte sponzorstva.donacije@tankerska.hr s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija Tankerske plovidbe d.d. u 2024. godini” u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njihovu adresu elektroničke pošte navedenu u prijavnici za natječaj.

Onima koji ne dostave tražene dokumente u navedenom roku ili dostavljeni dokumenti ne budu pravovaljani, prijave za dodjelu donacija bit će odbačene.

Dostavom dokumenata podnositelj zahtjeva preuzima isključivu odgovornost za istinitost podataka iz prijave te preuzima odgovornost odbijanja zahtjeva u slučaju utvrđenja neistinitosti dostavljenih podataka i/ili dokumenata.

OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI DONACIJE

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Društva www.tankerska.hr po završetku postupka dodjele donacija.

Svi prihvatljivi prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva o tome će dobiti obavijest elektroničkim putem u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana donošenja odluke.

SKLAPANJE UGOVORA O DONACIJI

Odabrane prijavitelje Društvo će izvijestiti elektroničkom poštom o iznosu dodijeljenih financijskih sredstava te će im uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja istih u slučaju odobrene donacije u iznosu većem od 2.000,00 eura.

Ugovorom će se između ostalog definirati predmet Ugovora, rok i način isplate sredstava primatelju donacije, obveza njegovog namjenskog trošenja doniranih sredstava, rok i način podnošenja izvješća o provedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima, odricanje Društva od neposredne ili posredne odgovornosti za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti primatelja u provedbi projekta, način rješavanja sporova.

Potpisani ugovor od strane primatelja donacije potrebno je u roku od 30 dana dostaviti poštom na adresu: Tankerska plovidba d.d., Ured Uprave (za donacije), Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA

Obrada osobnih podataka u okviru postupka doniranja provodi se u skladu s odredbama (EU) 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugih važećih propisa, posebno propisa o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na natječaj za dodjelu donacije, podnositelj prijave potvrđuje da je upoznat s Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka Tankerske plovidbe d.d. koja je objavljena na službenoj mrežnoj stranici Društva na www.tankerska.hr u rubrici O nama/Vrijednosti i politike.

Cjelokupna dostavljena dokumentacija vezana za donacije smatra se povjerljivom i u tom smislu ne može se učiniti dostupnom trećim osobama, osim u postupanjima sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Društva i podnositelja prijave za dodjelu donacije, nadležan je Općinski sud u Zadru. Autentično tumačenje odredbi ovog Natječaja određuje isključivo Društvo.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na zahtjev Društva podnositelj prijave dužan je dostaviti izvješće o provedenim aktivnostima i utrošenim sredstvima sukladno odredbama Ugovora o donaciji, odnosno odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da je donacija namjenski utrošena.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih za Natječaj, prijavitelji se tijekom procesa zaprimanja prijava do isteka roka za slanje prijava na Natječaj mogu obratiti Društvu na sljedeću adresu elektroničke pošte: sponzorstva.donacije@tankerska.hr.

Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a Društvo zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata.