O nama

Vrijednosti i politike

Naše vrijednosti

Predanost sigurnosti, kvaliteti, energetskoj učinkovitosti i izvrsnosti u zaštiti okoliša je od najveće važnosti za dugoročni uspjeh tvrtke te je stoga sastavni dio naših poslovnih planova. U Tankerskoj plovidbi vjerujemo da je naša posada naša najveća vrijednost. Visoko su kvalificirani i timski igrači koji su motivirani i posvećeni tvrtki.

Politika sigurnosti i kvalitete

POLITIKA Društva je:

Promoviranje sigurnosti na brodovima da bi se zaštitili životi, dobrobit posade, održavanje integriteta broda i njegove posade i da bi se zaštitio okoliš od rizika onečišćenja.

Pružati visoko kvalitetne usluge suvremenim, dobro održavanima brodovima s pouzdanom i dobro obučenom posadom.

TANKERSKA PLOVIDBA je potpuno odlučna da osigura prijevoz i isporuku tereta u skladu sa i iznad potreba klijenata na siguran i učinkovit način, u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima,pravilima i propisima, najvišim stupnjem sigurnosti i zdravlja svoje posade i s dobrom komercijalnom pomorskom praksom.

Da bi ispunili ovu privrženost postavili smo sljedeće ciljeve:

 • udovoljiti ili nadići zahtjeve propisa biti iznad regulatornih odredbi
 • težiti da nam broj povreda i oštećenja imovine bude nula dajući prioritet zdravlju i sigurnosti
 • težiti da nam broj izlijevanja ulja bude nula i smanjiti utjecaj naših operacija na okoliš
 • upravljati našim brodovima na način da se osigura pouzdano djelovanje, strukturni integritet i primjena brodskih standarda
 • poboljšati stručnost naših ljudi obukom i napredovanjem u karijeri
 • upotrebljavati mjerenje učinkovitostiza trajno poboljšavanje našeg rada

Uprava će neprekidno pratiti ostvarenje ovih ciljeva što je trajni cilj našeg sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom.

Zadovoljstvo klijenata je u fokusu našeg Društva pa će se njihovi interesi uvijek pažljivo razmatrati. Društvo uvijek mora usko surađivati s postojećim i potencijalnim klijentima da bi razumjelo trendove tržišta i da bi bilo u stanju prije svoje konkurencije pružiti pogodne usluge.

Društvo će trajno unapređivati sposobnosti upravljanja sigurnošću i kvalitetom u uredima i na brodovima, uključujući pripremu za krizne situacije u vezi sigurnosti i zaštite okoliša.

Uprava potpuno podržava ovu Politiku i njene ciljeve. Svi zaposlenici TANKERSKE PLOVIDBE d.d. obvezni su dosljedno se pridržavati ove POLITIKE potpunim poštivanjem sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom.

Politika zaštite okoliša

Društvo smatra očuvanje i zaštitu okoliša najvažnijom misijom pa stoga poduzima sve potrebne

mjere da osigura njeno ispunjenje. Naša Politika je da sve naše brodove i brodove kojima

upravljamo, vodimo na način da udovoljavaju svim potrebnim zahtjevima za zaštitu okoliša i u skladu s postojećim međunarodnim konvencijama, zakonima administracije i drugim primjenjivim propisima.To će se ostvariti primjenom sljedećeg:

 • Poduzimanjem mjera opreza da se zaštiti okoliš u kojem rade brodovi Društva.
 • Primjenom visokih standarda u radu i održavanju brodova Društva.
 • Brzom reakcijom na opasnosti, učinkovito i s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš i prirodne resurse.
 • Posvećenosti kontinuiranom poboljšanju ekoloških performansi i zaštiti od onečišćenja kroz sve naše aktivnosti.
 • Ispravnim postupanjem i rukovanjem,primjenom propisa i pravila prema teretima koji se prevoze,nabavljenim gorivom i mazivom,bojom,kemikalijama,otapalima i potrošnim materijalima.
 • Procjenom prepoznatih rizika za moguću uticaj na okoliš koji proizlaze iz raznih ekoloških aspekata brodarstva.
 • Obukom posade za spriječavanje incidenata i mogućeg dospijevanja onečišćivača u okoliš.
 • Obukom posade da se spriječe slučajna, i kad god je moguće, radna ispuštanja onečišćivača u okoliš.

Svi zaposlenici u uredima na kopnu i na brodovima moraju strogo slijediti ovu Politiku poštivanjem svih zahtjeva Društva kao i sivih primjenjivih industrijskih, nacionalnih i međunarodnih propisa.

Politika o drogi i alkoholu

Društvo će održavati sigurnu i zdravu radnu okolinu bez uporabe droga i alkohola.

Svaki zaposlenik Društva, ne smije koristiti zabranjene supstance ili neprikladno koristiti propisane lijekove pod bilo kojim uvjetima.

Svaki zaposlenik Društva mora se pridržavati granice od nula alkohola dok je na brodu.

Posjedovanje, konzumiranje, dijeljenje ili prodaje droge i alkohola od strane bilo kojeg zaposlenika Društva vodit će odmah prema otkazu i snosit će posljedice propisane zakonom.

Kao uvjet za zaposlenje, svi članovi posada mogu biti podvrgnuti ispitivanju na drogu i alkohol kroz nenajavljena testiranja ili rutinska medicinska ispitivanja najmanje jednom godišnje.

Svi zaposlenici TANKERSKE PLOVIDBE d.d. obvezni su dosljedno se pridržavati ove POLITIKE potpunim poštivanjem procedura Društva i svih primjenjivih nacionalnih i međunarodnih propisa.

Politika upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja

Svrha Politike upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) je da osigura da se aktivnosti u vezi održavanja brodova i rada brodova odvijaju na siguran način, da se ne stvaraju rizici za posade brodova i da se svaka nezgoda u koju su uključene osobe ili opasna situacija identificira, ocijeni i ispravi da bi se izbjegle slične situacije i poboljšala sigurnost na brodovima.

Društvo je pripremilo sljedeću Politiku upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja:

 • Izbjegavati rizike, koje između ostalog uključuju suzbijanje rizika u njihovim korijenima i promjenom opasne prakse, materijala ili opreme neopasnom ili manje opasnom praksom, materijalom ili opremom.
 • Procjenjivati neizbježne rizike i poduzimati mjere da se oni smanje.
 • Primijeniti načine rada i prakse koji će uzeti u obzir sposobnosti pojedinaca, u odnosu na dizajn radnog mjesta i izbor opreme za rad, s posebnom namjerom da se izbjegne monotoni rad i da se smanje kasnije posljedice za zdravlje ljudi i sigurnost.
 • Primijeniti procedure koje će uzeti u obzir nove tehnologije i druge promjene u radnoj praksi, opremi, radnom okruženju i sve faktore koji bi mogli utjecati na zdravlje i sigurnost.
 • Davati prioritete kolektivnim mjerama zaštite nad individualnim mjerama zaštite.
 • Pružati posadi brodova odgovarajuće i svrsishodne informacije i upute.

Rizici svojstveni radnom okruženju moraju se identificirati i procijeniti što mora rezultiratipoduzimanjem mjera da se ti rizici otklone ili umanje, da se zaštite posade brodova i drugi od rizika koji su neizbježni.

Politika energetske učinkovitosti

Tankerska plovidba d.d. je odlučna učinkovito koristiti energiju u uredima i na svojim brodovima s ciljem da sačuva prirodne resurse, smanji ispuštanja u atmosferu i pripomogne smanjenju utjecaja na klimatske promjene.

Uprava će biti predvodnik i promovirati programe energetske učinkovitosti i osigurati da organizacija djeluje u skladu s principima definiranima u ovoj Politici.

Tankerska plovidba je odredila ciljeve kojima će se poboljšati energetski učinak i smanjiti ispuštanja plinova iz svojih objekata. Da bi se to ostvarilo Uprava će pružati potrebne informacije i osigurati resurse.

Tankerska plovidba će podržavati nabavku energetski učinkovitih proizvoda, usluga i projekata za poboljšanje energetskog učinka.

Tankerska plovidba d.d. će trajno poboljšavati iskorištavanje izvora energije u uredima i na svojim brodovima.

Tankerska plovidba će postupati u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi i drugim primjenjivim zahtjevima koji se odnose na brodove i njene urede, a koji su u vezi s energetskim učinkom uključujući energetsku učinkovitost te uporabu i potrošnju energije.

Planovi za upravljanje energetskom učinkovitošću bit će specifični za svaki pojedini brod i redovito će se razmatrati od strane poslovodstva kako broda tako i Društva.

Tankerska plovidba smatra da je “poštivanje i osiguranje poštivanja“ ove Politike odgovornost svih pojedinca koji su uključeni u njene aktivnosti.

Politika privatnosti

Politika rodne jednakosti i uključivosti